آيا برايتان اتفاق افتاده است كه به اتاقي برويد و فراموش كنيد براي چه به آنجا رفته ايد؟ و كليدهايتان و يا عينكتان را از هر چند وقت گم مي كنيد. بسياري از افراد نگران اين زوال حافظه هستند. آنها نگرانند كه شايد دارند به سمت مشكلات جدي مثل بيماري آلزايمر كه يك بيماري برگشت ناپذير مغزي است پيش مي روند.

منتشرشده در بهداشت روان