با افزايش سن همچنان فعال باقي بمانيد با افزايش سن همچنان فعال باقي بمانيد

هيچ وقت براي شما دير نيست

همه ما شنيده ايم كه ورزش برايمان خوب است.

همان طور كه مي دانيد اين گفته همان طور كه براي همه گروههاي سني صادق است براي افراد مسن هم گفته ميشود. هيچ گاه براي حركت كردن دير نيست، با اين كار خود را تقويت كرده و سلامت خود را بهبود دهيد.

ورزش و فعاليت فيزيكي را در برنامه روزمره خود قرار دهيد تا زندگي تان به شيوه هاي مختلف بهبود يابد. فعاليت فيزيكي مداوم مي تواند تعادل شما را بهبود داده و قدرت و تناسب شما را بهتر كرده و يا حفظ نمايد. همچنين ميتواند حال شما را بهتر كرده و به اداره يا كم كردن بيماريهايي مثل ديابت، بيماري قلبي، پوكي استخوان و افسردگي به شما كمك نمايد.

علارغم اين مزاياي تاييد شده، نرخ ورزش و فعاليت فيزيكي در ميان پيرها بسيار پايين است. فقط حدد 30 درصد افراد 45 تا 64 ساله در اوقات فراغت خود به صورت مرتب فعاليت فيزيكي دارند. اين تعداد در افراد بين 65 تا 74 ساله به 25 درصد و در 85 سال و بالاتر به 11 درصد افت پيدا مي كند.

متخصصان براي افراد مسن 4 نوع ورزش را پيشنهاد مي دهند: تعادلي، استقامتي، قدرتي و انعطافي. پياده روي سبك، رقص و ديگر ورزشهاي استقامتي سلامت قلب، ريه ها و سيستم گردش خون را بهبود مي دهند. اين ورزشها سبب ميشوند راحتر بتوانيد بر روي علف ها راه برويد، از پله ها بالا برويد وديگر فعاليتهاي روزمره را انجام دهيد. وررش قدرتي عبارت است از بلند كردن وزنه يا استفاده از طنابهاي كششي. آنهامي توانند با تقويت ماهيچه ها در فعاليتهايي مثل حمل كردن خوار و بار يا بلند كردن نوه ها به شما كمك كنند. ورزش تعادلي مي تواند مانع از افتادن شما شود كه در افراد پير يك خطر بالقوه محسوب ميشود. ورزش كششي يا انعطافي سبب ميشود انعطاف پذيري بيشتري در زمان خم شدن براي بستن بند كفشها يا نگاه كردن به اطراف از روي شانه ها در زماني كه مي خواهيد از خيابان گذر كنيد داشته باشيد.

حتي اگر قبلا فعال نبوديد مهم است كه شروع كرده و فعال باقي بمانيد. همه دوست دارند كه تا جاي ممكن مستقل زندگي كنند. افراد مسن با ورزش مرتب و گنجاندن فعاليت فيزيكي بيشتر در برنامه روزمره شان مي توانند عملكرد فيزيكي خود را كه براي انجام هر كاري در طول روز ضروري است حفظ نمايند.

پيرها هم مي تواننند با حفظ ايمني ورزش كنند حتي آنهايي كه محدوديتهاي فيزيكي دارند. تحقيقات نشان مي دهد ورزش و فعاليت فيزيكي براي افراد مسن حتي براي آنهايي كه بيماريهاي مزمن دارند مفيد است.

پيشنهادهاي عاقلانه

مزاياي ورزش

ورزش و فعاليت فيزيكي مي تواند به شما كمك كند كه:

توان فيزيكي و تناسب اندام خود را بهبود داده و آن را حفظ كنيد.

توانايي خود در انجام كارهاي روزمره را افزايش دهيد.

تعادل خود را بهبود دهيد.

بيماريهايي مثل ديابت، بيماري قلبي و پوكي استخوان را كنترل و بهبود دهيد.

احساس افسردگي را كاهش داده و در كل حال خود را بهتر كنيد.

توانايي خود در تغيير سريع وظايف، برنامه ريزي براي يك فعاليت و ناديده گرفتن اطلاعات نامرتبط را در خود بهبود دهيد.