پزشکی از راه دور

پزشکی از راه دور

دور پزشکی یا تله مدیسین یا پزشکی از راه دور به کلیه روش های تشخیصی، درمان و نظارتی در حوزه سلامتی گفته می شود که با استفاده از فناوری و ارتباط از راه دور امور مرتبط با سلامت فرد پیگیری می شود. حوزه این علم بسیار گسترده و از جراحی روباتیک از راه دور تا ارسال نتیجه آزمایش قند خون بیمار از طریق پیامک یا ایمیل به پزشک را شامل می شود. این دانش می تواند بسیاری از کمبودها در حوزه دسترسی به متخصصین حوزه سلامت را برطرف نموده و منجر به ارتقای سلامت شود .


دور پزشکی شامل روش های درمانی، تشخیصی و پیگیری یا نظارتی می باشد.  و معمولا براساس رشته ای که کار مربوطه در آن انجام می شود به زیرشاخه هایی تقسیم می شود مانند teledermatology و telecardiology و تقریبا در همه  حوزه های پزشکی کاربرد دارند. این روش ها از شیوه های ساده ای مانند مشاوره از راه دور یا teleconsultation شروع می شوند و همانطور که گفته شد تا جراحی روباتیک از راه دور قابل گسترش هستند. اما در این روش ها همواره کیفیت ارائه خدمت بسیار به فناوری وابسته است و باید مراقبت نمود که سلامت فرد به دلیل نقص فناوری مختل نگردد.