گوشی هوشمندشمامیتواندخروپف شما را درمان کند

گوشی هوشمندشمامیتواندخروپف شما را درمان کند

نورا که یک  اپلیکیشن جدیدباهدف کاهش خروپف شبانه است دستگاهی همراه برنامهiOS است که می تواند در این زمینه به شما کمک کنند.

به جای مصرف دارو و جراحی های ناخواسته یا مجبورکردن فردمبتلا، به خواب باقراردادن سرخود رادریک موقعیت خاص، نورا با به آرامی تکان دادن سر فرد در حالی که در خواب عمیق به سر می برد خرخر فرد را متوقف می کند.

از آنجایی که علت خروپف تنفس از طریق راههای هوایی است که به دلیل ریلکس شدن عضلات بالایی گلو هنگام خواب و استراحت کیپ می شوند، هر زمان که فرد می خواهد در حین خواب خر خر کند، نوراباتحریک عضلاتی که گفته شدفرد را تشویق به نفس کشیدن عادی می کند.

 برای استفاده از نورا، افرادی که معمولا در خواب خر خر می کنند بایستی دستگاه بیضی شکل نورا را داخل بالش خود قرارهند.اپلیکیشن نورا الگوی خواب و اطلاعات خاص فرد مورد نظر را فراهم کرده و به کاربران اجازهمیدهد بابررسی فایل صوتی ضبط شدهدر طول زمان خواب ببینند که آیا نورا با گذشت زمان باعث کاهش خر خر آنها می شود یا خیر.